US
KYLE SCHAFER
STEPHON DEIFER
KORY YOUNG

RU
DENIS LEONTYEV
VANYA GRIBKOV
YURA RUDCHIK
NIKITA VASILIEV
MAXIM KRUGLOV
JENYA IVANOV
ANTON SAMOROKOV
MAKSIM TIKHONOV
EGOR MAMAEV
ANDREY TROFIMOV
ARTEM SMOLIN
FILIPP ULYANIN
LEONID MOHIREV
MAXIM TARASOV
KIRILL KRIVOV
PAVEL ONISHENKO
DIMA SHUBIN